Sociálně terapeutická dílna Kotva

Evropský sociální fond

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje probíhá od 1.9.2016 do 31.12.2018.

Podrobnější informace k projektu

V roce 2005 byla otevřena terapeutická dílna pro duševně nemocné lidi. 

Denní režim

 • úterky jsou vyhrazeny na vaření
 • pondělí, středa, čtvrtek je tvoření z keramiky nebo dřevo, či pletení z pediku
 • středa nebo pátek jsou terapie s psycholožkou nebo arteterapie, nebo vědomostní terapie „Chytrák Rubik“, „Přístav“ apod. 

 

Informace

Připravujeme novou službu a moc by nám pomohlo vyplnění krátkých dotazníků. Jsou určeny pro lidi z regionu Veselsko, Kyjovsko, Hodonínsko a hlavně pro Ty, kterých se nějak dotýká problematiky duševních onemocnění. Děkujeme! Odkazy níže:


Dotazník pro osoby s duševním onemocněním:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd5F25wMml27KRsh…/viewform…Dotazník – pro rodinné příslušníky nebo blízké osob s duševní nemocí:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfTJ_xYXJQpG_E2D2…/viewform

 

Vydali jsme kuchařku

STD Kotva vydala kuchařku s recepty našich klientů pod názvem
„V Kotvě se nám daří, když se s láskou vaří“.

Pokud byste o naši kuchařku měli zájem, je k dostání v prodejně Charity Strážnice, ul. Kovářská. Mohla by být vhodným dárkem pro někoho blízkého. Cena je 179 Kč. Zakoupením této publikace, podpoříte další činnost sociálně terapeutické dílny Kotva.

Základní principy kterými chceme kvalitu služeb dosahovat

 • Podpora důstojnosti a svobodného rozhodování
 • Individuální přístup k uživatelům
 • Respektování soukromí a intimity uživatelů
 • Podpora uživatele v sociální samostatnosti a soběstačnosti

CÍLOVÁ SKUPINA 

Služba je poskytována

 • Především osobám s chronickým duševním onemocněním (psychózy, afektivní poruchy, neurózy nebo příp. jiný druh psychického onemocnění), dále pak osobám s lehkým mentálním postižením. Je možná kombinace k duševní nemoci – tělesné, kombinované nebo jiné zdravotní postižení.
 • Ve věkové kategorii uživatelů 18 až 64 let.

 Naše služba není určena 

 • dětem, mladistvým do 18 let, seniorům
 • lidem s duševním onemocněním kombinovaným se středním a těžkým mentálním postižením
 • lidem, jejichž stav neumožňuje bezpečnou spolupráci
 • lidem aktuálně závislým na návykových látkách

 

Základní činnosti služby

Služba dle zákona č. 108/2006 Sb., § 67, zajišťuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Služba je poskytována ambulantně.

Denní kapacita STD Kotva je 15 osob.

Poslání

Sociálně terapeutická dílna Kotva nabízí pomoc lidem s duševním onemocněním, kteří vlivem nepříznivé životní situace nemají možnost zařazení na otevřeném ani chráněném trhu práce.  Prostřednictvím každodenní pracovní činnosti podporujeme dodržování stanovených pravidel dané služby, posílení, obnovení a rozvíjení jejich schopností i dovedností, začleňování se do kolektivu a tak jim pomáháme k zapojování se do běžného života. 
Je určena osobám v produktivním věku žijícím ve Strážnici a dostupném okolí.

Cíle naší služby

 • Uživatel se naučí pracovním návykům 
 • Uživatel se naučí dovednostem, se kterými je schopen postarat se sám o sebe a dovede využívat plánovaně a smysluplně svůj čas
 • Uživatel si uvědomuje své potřeby a přání a je schopen je řešit
 • Uživatel si prostřednictvím nácviku upevní nebo obnoví psychické a sociální dovednosti a schopnosti
 • Uživatel si obnoví nebo upevní kontakt s přirozeným sociálním prostředím

Pracovní terapie - činnost

 • Navlékání korálků, pletení z různých materiálů
 • Tkaní na ručním tkalcovském stavu
 • Tvorba keramických výrobků, dekorace
 • Pomoc při tvorbě dřevěných hraček (ruční obrušování a natírání barvou)
 • Batikování a savování triček
 • Nácvik sebeobsluhy (nákup, nácvik vaření, úklid a osvojení si základních hygienických návyků)
 • Relaxace při hudbě, četba, vzdělávání, setkání s psycholožkou, fotoklub apod.
 • Společná forma odpočinku – pohybové aktivity, zpívánky, ozdravný pobyt
 • Doprovod při společných exkurzích - obnovení a upevnění při zprostředkování kontaktu s přirozeným společenským sociálním prostředím

Na pracovišti jsou přítomni pracovníci STD Kotva, vedoucí, sociální pracovnice, někdy i psycholog. Společně vytvářejí program každého dne a jsou uživatelům služby k dispozici.

Vedoucí sociálně terapeutické dílny:
Ing. Marie Jurasová