CENÍK ÚKONŮ OSOBNÍ ASISTENCE Charita Strážnice

Ceny služeb jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006, zákon o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006.

Podle metodického pokynu ředitele Arcidiecézní charity Olomouc se od 1.1.2017 ke každé návštěvě u uživatele připočítává Čas nezbytný k zajištění činností.

V našem zařízení byl dle revize výpočtu stanoven průměr na jednu návštěvu na 10 minut a zahrnuje přípravu pracovníka na návštěvu. Cesta k uživateli se započítává pouze statisticky, uživateli není účtována.

Příklad výpočtu skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činností:
  • Asistentka přijede k uživateli, kde stráví 40 minut službou osobní asistence. Za tuto návštěvu bude v sazbě 130Kč za hodinu účtováno 50 minut.

 

Platnost tohoto ceníku je ode dne 1. 1. 2018. Platnost ceníku vydaného k datu 1. 1. 2017 tímto končí 31. 12. 2017

ZÁKLADNÍ ÚKONY

Číselný kód

Název úkonu

Cena Kč/hod

 

1.  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

130,-

0401

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití    

130,-

0402

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                   

130,-

0403

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru                                                                

130,-

0404

Pomoc při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík

130,-

 

2.   Pomoc při osobní hygieně

130,-

0405

Pomoc při úkonech osobní hygieny            

130,-

0406

Pomoc při použití WC                                                                       

130,-

 

3.   Pomoc při zajištění stravy

130,-

0407

Pomoc při přípravě jídla a pití                    

130,-

 

4.   Pomoc při zajištění chodu domácnosti

130,-

0408

Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí

130,-

0409

Nákupy a běžné pochůzky   

130,-

 

5.   Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

130,-

0410

Pomoc a podpora rodině v péči o dítě   

130,-

0411

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

130,-

0412

Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

130,-

 

6.   Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

130,-

0413

Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

130,-

 

7.   Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

130,-

0414

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů  

130,-

0415

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

130,-

FAKULTATIVNÍ ÚKONY

5011

Cesta za poplatek osobním vozem provozovaným Poskytovatelem

6,- Kč/km