Terénní sociální rehabilitace TERES

logo TERESOd března 2020 provozujeme terénní sociální rehabilitaci Teres pro osoby s duševním onemocněním v produktivním věku.

TERES 1 leták A6[12551]TERES 2 leták A6[12552]

 

POPIS  REALIZACE  SOCIÁLNÍ  SLUŽBY

NÁZEV A ADRESA POSKYTOVATELE: Charita Strážnice, Kovářská 396

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace, §70 zákona 108/2006Sb.

NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Teres - terénní sociální rehabilitace sv. Terezy, Kovářská 396, Strážnice, 696 62

 

1. Poslání

Posláním terénní rehabilitační služby Teres je podporovat osoby s duševním onemocněním v jejich nepříznivé sociální situaci a v cestě k zotavení. Tato podpora je prováděna formou aktivizační, výchovné a vzdělávací činnosti a jejím cílem je pomáhat těmto osobám k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním pozitivních návyků a nácviky běžných úkonů. Těmito činnostmi je vedeme k lepšímu sociálnímu začlenění, k rozšiřování kontaktů se společenským prostředím a pomáháme jim při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů. Snažíme se podchytit zachované schopnosti, potenciál a kompetence těchto osob a dále je rozvíjet, prohlubovat a upevňovat.

Služby sociální rehabilitace jsou poskytovány terénní formou a jsou bezplatné.   

Další rozpis úkonů podle §35, vyhlášky 505/2006Sb.

Provozní doba terénní formy poskytování:
Pondělí ---
Úterý 8.30 - 15.30 hod.
Středa 8.30 - 15.30 hod.
Čtvrtek 8.30 - 15.00 hod.
Pátek ---

2. Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou lidé se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a poruch nálad s psychotickými, afektivními a depresivními příznaky, popřípadě kombinace duševního onemocnění s lehkým mentálním postižením.

Ve věkové kategorii uživatelů od 16 včetně až 64 let, dále pak 65 – 80let, s výjimkou osob trpící demencí a  Alzheimerovou chorobou. 

3. Dostupnost služby

Služba je poskytována hlavně v regionu ORP Veselí n/Mor.

V ORP Hodonín a  ORP Kyjov v okrajových obcí v okolí Strážnice.

4. Cíle služby

Orientované na uživatele, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci: o uživatel se v rámci svých možností a schopností dokáže o sebe postarat a žít v běžné společnosti,

 • dokáže navázat sociální kontakty,
 • ověří si a zlepší své schopnosti a získá větší důvěru v sebe sama i okolí, o minimalizace nutnosti hospitalizace

Orientované na společnost: o ovlivňování postojů veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním o spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních a zdravotních služeb o spolupráce s úřady, samosprávou

Nepříznivá sociální situace je chápána jako nedostatek schopností a dovedností řešit a zvládat některé z těchto oblastí: o bydlení/domácnost (např. chod domácnosti, úklid, podpora při nakupování, o obsluha spotřebičů)

 • práce (např. podpora při získávání schopností a dovedností k zařazení do o pracovního procesu)
 • finance (např. plán hospodaření s penězi, úhrada bydlení, možnosti spoření) o učení, studium, vzdělávání (např. podpora při studiu)
 • volný čas (např. hledání možností trávení volného času, vyplnění dne) o zdraví (např. náhled na své onemocnění, možnosti odborné péče) o péče o sebe (např. hygienické návyky, péče o oděvy, stravovací návyky) o smysl a význam (např. ukotvení v životě)
 • sociální vztahy (např. podpora při vytvoření a udržení kontaktů), prevence sociálního vyloučení
 • životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností (např. podpora při zvládání konfliktních situací a předcházení případným nedorozuměním)
 • plánování a schopnost držet se svého plánu (např. podpora při tvoření struktury dne)

Zkráceně:

 1. uživatel se naučí zvládat péči o vlastní osobu a soběstačnosti
 2. uživatel si obnoví a upevní kontakt s přirozeným sociálním prostředím
 3. uživatel si upevní motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti, se kterými je schopen postarat se sám o sebe a dovede využívat plánovaně a smysluplně svůj čas
 4. uživatel si uvědomuje své potřeby a přání, potřebuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

5. Základní principy

Podpora důstojnosti a svobodného rozhodování

Kritéria:

 • S uživatelem jednáme vždy s úctou.
 • Dbáme, aby se uživatelé mohli sami rozhodovat.
 • Uživatelé mohou vyjádřit svůj názor.

Individuální přístup k uživatelům

Kritéria:

 • Ke každému uživateli přistupujeme s individuálním přístupem.
 • Rozlišujeme přístup mezi jednotlivými uživateli, neupřednostňujeme žádného uživatele.
 • Respektujeme osobnost uživatelů.

Respektování soukromí a intimity uživatelů

Kritéria:

 • K uživatelům přistupujeme vždy s úctou a respektujeme, pokud chtějí …..
 • Blízcí přátelé nebo rodinní příslušníci se mohou podílet na obnově a upevňování schopností a dovedností, mají právo také spolupracovat a komunikovat s naší službou v zájmu zotavení uživatele.
 • uživatelé se mohou svěřit s osobními problémy pracovníkům SR. Pracovníci dodržují závazek mlčenlivosti.

Podpora uživatele v sociální samostatnosti a soběstačnosti 

- nepečovat o něj přespříliš

Kritéria:

Uživatelé se s podporou pracovníků SR učí:

 • dodržovat stanovený denní režim
 • nácvikům dovedností (např. vařit jednoduchá jídla - až po ty složitější, sami nebo s naší podporou obstarávat suroviny na nákup potravin, uklízet prostory své domácnosti apod.)
 • budovat a posilovat společně s pracovníky komunikaci na úřadech podle svých potřeb nebo i jiných záležitostí a dále budování vztahů podle mezi blízkými, popř. zapojení do kolektivu STD, později i v zaměstnání

6. Zásady služby

 • Služba je poskytovaná na základě svobodného rozhodnutí uživatele
 • Individuální přístup k uživatelům – snaha přizpůsobit službu potřebám uživatele, dle možností služby. Snaha flexibilně reagovat a přizpůsobit se podmínkám, možnostem a schopnostem uživatele.
 • Partnerský a respektující přístup - při jednání s uživatelem společně s ním hledáme možná řešení, respektujeme jeho názory a přání.

 Naše služba není určena: 

 • dětem, mladistvým do 15 let, seniorům nad 80 let
 • lidem s duševním onemocněním kombinovaným se středním a těžkým mentálním postižením
 • lidem, jejichž stav neumožňuje bezpečnou spolupráci

6. Důvody pro odmítnutí zájemce o službu

 Bude sepsán evidenční list a také bude proveden zápis do seznamu odmítnutých žadatelů, kde se též zapíše důvod odmítnutí:

 • Při naplnění kapacity.
 • Zájemce spadá do cílové skupiny, ale jeho projevy v chování během adaptační doby jsou nevhodné pro zařazení (např. nespolupracuje s pracovníky, při návštěvě neotevře pracovníkům, přestože jej motivují rozhovorem přes dveře, nedochází k pravidelné kontrole u psychiatra apod.)

Nebude sepsán evidenční list – je proveden pouze zápis do seznamu odmítnutých zájemců, kde se též zapíše důvod odmítnutí:

 • Zájemce nespadá do cílové skupiny pro naši službu
 • Zájemci, který žádá o poskytnutí služby, ale poskytovatel mu vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

7. Poskytování služby

Službu poskytujeme uživatelům v jejich přirozeném prostředí (v němž žijí nebo se v něm dlouhodobě zdržují), na adrese služby, v institucích a jiných veřejných prostorách.

Uživatel je sociálním pracovníkem osloven na základě doporučení jiné osoby či jiných zdrojů, nebo může pracovníka sám aktivně oslovit.

Uživatel se samostatně rozhodne o využití této služby, určuje si jednotlivé kroky při poskytování pomoci, případně může spolupráci ukončit (i přesto, že není dosaženo dohodnutého cíle).

Služba je poskytována bezplatně.

8. Kapacita terénní formy poskytování

Maximální okamžitá kapacita služby – 2 uživatelé. 

9. Postup při vyřizování stížností

Každý uživatel, zájemce o službu, rodinný příslušník či jakákoliv jiná osoba má právo na podání stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby či na jednotlivé pracovníky SR. Stejně tak může kdokoli podat připomínku k činnosti služby nebo podnět k jejímu zlepšení. Podání lze učinit anonymně.

Způsob podání stížností:

 • písemně (dopis/email)
 • ústně a telefonicky
 • anonymně
 • do schránky důvěry (umístěná za vchodovými dveřmi v sídle organizace, v budově Charity Strážnice, Kovářská 396)

Kam či komu stížnost podat: 

 • Do schránky důvěry (umístěna u vchodových dveří v Charitě Strážnice - sídlo naší služby, směrem od parkoviště). 
 • Každému pracovníkovi SR. Ten předá stížnost vedoucí SR  nebo  řediteli Charity Strážnice.
 • Vedoucí SR Marii Jurasové,
 • Řediteli Charity Strážnice Marii Štípské, Kovářská 396, 696 62 Strážnice.
 • Předsedovi rady Charity Strážnice panu Ing. Zdeňku Bínovi.
 • Na Městský úřad Strážnice - sociální odbor, Eva Březovská, Sociální pracovnice, tel.: +420 518 306 022, e-mail: eva.brezovska@straznice-mesto.cz, Náměstí  Svobody 503, 696 62 Strážnice (popř. i na Městskou policii ve Strážnici)
 • Zřizovateli, kterým je Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. 
  • Jeho zástupcem je ředitel Arcidiecézní charity Olomouc pan Václav Keprt, Křížkovského 6/505, 772 00 Olomouc.
 • Veřejnému ochránci práv JUDr. Stanislav Křeček, Údolní 39, 602 00 Brno.

Kdo vyřizuje stížnosti:

 • Podané stížnosti (pokud to není jen jednoduchá věc, která jde vyřídit okamžitě pracovníkem SR) řeší vedoucí SR. O průběhu a výsledku vyřizované stížnosti informuje ředitele organizace.  
 • Na písemnou podepsanou stížnost odpovíme písemně, nejpozději do 60 dnů. Pokud nelze do této doby vyřešit stížnost z technických důvodů, je nutné písemně oznámit odložení řešení stěžovateli a upřesnit termín, do kdy skutečně bude stížnost vyřešena.
 • Vyřízení písemné stížnosti je vyhotoveno ve dvou výtiscích.
 • Obsahem písemného zaznamenání stížnosti je: datum podání stížnosti, jméno stěžovatele  (není podmínka), popis události, která vedla ke stížnosti, datum, kdy se událost uskutečnila, na co, nebo na koho je stížnost vedena, postup řešení stížnosti, termín vyřízení stížnosti, způsob a datum oznámení výsledku stěžovateli, jméno pracovníka, který stížnost zaevidoval, jména a podpisy účastníků vyřizování. 
 • Jedno vyhotovení obdrží stěžovatel, druhé vyhotovení založí vedoucí SR do složky ke stížnosti.
 • Na ústní stížnost zpravidla neodpovídáme písemně, vedoucí SR informuje o vyřízení stížnosti stěžovatele pouze ústně (v takovém případě je nutné, aby vedoucí SR stížnost zaznamenala do složky Evidence stížností a způsob řešení).
 • Řešení anonymní stížnosti, (příp. i ústní) je-li to možné nebo vhodné, zveřejníme na nástěnce u vchodu do budovy Kovářská 396.
 • Stížnosti jsou archivovány vedoucí SR ve složce Evidence stížností

10. Popis materiálně technického zabezpečení služby

Pro službu využíváme kancelářské prostory o rozloze 10 m²  umístěné v 1. poschodí v pronajaté budově Kovářská 396, 696 62 Strážnice. Majitelem nemovitosti je Charita Strážnice. Místo je dobře dostupné z autobusového i vlakového nádraží. 

Činnost organizace finančně podporují:

 • jihomoravský kraj  JMK2022   
 • město Bzenec erb_bzenec
 • město Strážnice straznice

Činnosti v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje více info zde: Činnost ss v souladu s Regionální kartou JMK pro SR Teres.docx.pdf