GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Charita Strážnice, IČ: 44164335, se sídlem Kovářská 396, Strážnice (dále jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

 

Zpracování osobních údajů

Charita Strážnice zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • agenda související s poskytováním sociálních služeb na základě zákona 108/2006 Sb.
  • personalistická a účetní agenda
  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů
  • pořádání dobročinných sbírek.

 

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Charita Strážnice se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností správce ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti organizace. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá správce o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat osobně nebo poštou na adrese Kovářská 396, Strážnice nebo prostřednictvím e-mailu na adrese 4gsyQOQkaknJ477_T-uk87j7T-M .

Protože dbáme na ochranu osobních údajů, určili jsme v naší organizaci koordinátora GDPR, který je připraven reagovat na Vaše případné zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně. Koordinátorem GDPR je Mgr. Martina Novotná, 88EDZ.549hIy-.56LTFD8Zpf4-rhT65j4mnhTj .

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se buď na správce nebo přímo na našeho koordinátora GDPR.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.