Sociálně terapeutická dílna Kotva

Kotva logoV roce 2005 byla otevřena terapeutická dílna pro duševně nemocné osoby. 

postava mezi stromy ještě užší[6739]

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Služba je poskytována

 • Především osobám s chronickým duševním onemocněním (psychózy, afektivní poruchy, neurózy nebo příp. jiný druh psychického onemocnění), prioritně. Osobám s lehkým mentálním postižením, popř. i jiným zdravotním postižením je možné službu poskytnout v kombinaci k duševní nemoci.
 • Uvedená cílová skupina je hlavní. Osoby s jiným zdravotním postižením pouze v kombinaci s hlavní cílovou skupinou.

Základní principy kterými chceme kvalitu služeb dosahovat

 • Podpora důstojnosti a svobodného rozhodování
 • Individuální přístup k uživatelům
 • Respektování soukromí a intimity uživatelů
 • Podpora uživatele v sociální samostatnosti a soběstačnosti

 Naše služba není určena 

 • dětem, mladistvým do 18 let, seniorům
 • lidem s duševním onemocněním kombinovaným se středním a těžkým mentálním postižením
 • lidem, jejichž stav neumožňuje bezpečnou spolupráci
 • lidem aktuálně závislým na návykových látkách

Základní činnosti služby

Služba dle zákona č. 108/2006 Sb., § 67, zajišťuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Služba je poskytována ambulantně.

Služba je poskytována uživatelům bez úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb., (§72), s výjimkou základní činnosti poskytované podle §67,odst.2 písm.b).

Podrobněji prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., § 32.

Denní kapacita STD Kotva je 15 osob.

POSLÁNÍ

Sociálně terapeutická dílna Kotva nabízí pomoc lidem s duševním onemocněním, kteří vlivem nepříznivé životní situace nemají možnost zařazení na otevřeném ani chráněném trhu práce.  Prostřednictvím každodenní pracovní činnosti podporujeme dodržování stanovených pravidel dané služby, posílení, obnovení a rozvíjení jejich schopností i dovedností, začleňování se do kolektivu a tak jim pomáháme k zapojování se do běžného života. 
Je určena osobám v produktivním věku žijícím ve Strážnici a dostupném okolí.

Cíle naší služby

 • Uživatel se naučí pracovním návykům 
 • Uživatel se naučí dovednostem, se kterými je schopen postarat se sám o sebe a dovede využívat plánovaně a smysluplně svůj čas
 • Uživatel si uvědomuje své potřeby a přání a je schopen je řešit
 • Uživatel si prostřednictvím nácviku upevní nebo obnoví psychické a sociální dovednosti a schopnosti
 • Uživatel si obnoví nebo upevní kontakt s přirozeným sociálním prostředím

Na pracovišti jsou přítomni pracovníci STD Kotva, vedoucí, sociální pracovnice, někdy i psycholog. Společně vytvářejí program každého dne a jsou uživatelům služby k dispozici.

 

Evropský sociální fond

Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741, který je finančně podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost, probíhají do 31.12. 2021.

Činnost organizace finančně podporují:

 • město Strážnice straznice

 • město Veselí nad Moravou   logo-VNM

 • město Kyjov Kyjov

Podrobnější informace k projektu

leták KOTVA 2020

Činnosti v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje více info zde: Činnost SS v souladu s Regionální kartou JMK