Charitní pečovatelská služba

000237

Poslání naší služby:

Smyslem Charitní pečovatelské služby Strážnice je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby, žít co nejdéle v jejich domácím prostředí.

Jedná se o praktickou pomoc poskytovanou pečovatelkami při zvládání péče o vlastní osobu, o chod domácnosti a udržení kontaktu uživatele se společenským prostředím. 

Služba je terénní, poskytuje se ve Strážnici, Radějově, Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a Tvarožné Lhotě.

Cíl naší služby

 • Uživatel je schopen zůstat ve svém domácím prostředí
 • Uživatel zachovává co nejdéle své schopnosti a dovednosti
 • Uživatel si zachovává své sociální vazby

Naše služba je určena

 • seniorům
 • osobám se zdravotním postižením (osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v rekonvalescenci po úraze či nemoci)
 • osobám s chronickým onemocněním
 • rodinám s dítětem/dětmi (jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby - rodiny, ve kterých se narodily současně 3 a více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, dále rodinám, ve kterých se trvale pečuje o dítě se zdravotním postižením, ale i rodinám, kde má zdravotní postižení rodič)
   
  - jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Pomáháme při těchto činnostech:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

Činnosti Charitní pečovatelské služby Strážnice jsou prováděny v souladu s Regionální kartou sociálních služeb Jihomoravského kraje. Více zde: Regionalni_karta_-_Pec.sluzba.doc

Zásady Charitní pečovatelské služby Strážnice 

Podpora samostatnosti a soběstačnosti

 • pečovatelky nevykonávají úkony, které může zvládnout uživatel sám, podporují a motivují jej k soběstačnosti, pomáhají při získání nebo zapůjčení kompenzačních pomůcek 

Zachování svobodného rozhodování

 • Uživatel si sám určuje jakou službu potřebuje, kdy, jakým způsobem bude vykonávána a v jakém rozsahu. Vždy ale předchází jednání se zájemcem o službu, kde zájemce s vedoucí CHPS či sociální pracovnicí vyhodnotí potřebnost služeb na základě schopností zájemce a možností služby. Pečovatelka může pomoci svými zkušenostmi, poradit, ale jinak dbá na rozhodnutí klienta o využití smluvených úkonů např. o míře úklidu, hygieny, o dodržování diety apod. 

Respektování individuality 

 • Se zájemcem či uživatelem služby individuálně přizpůsobujeme komunikaci a časový prostor. Konkrétní pracovní postup služby vytváříme dle zvyklostí uživatele v rámci jeho osobního plánu.

Respektování důstojnosti 

 • Pečovatelka vnímá každého uživatele jako důstojnou lidskou bytost, používá důstojné oslovování, vhodně zachází se studem uživatele, respektuje jeho politický názor , vystříhá se předsudků z jejich minulosti či co kdy o uživateli slyšela. Zástupce týmu doprovází uživatele i na jeho poslední cestě (pohřeb) – u uživatelů, se kterými jsme byli více v kontaktu – např. nebyl jim pouze dovážen oběd.

Zachování náboženských hodnot

 • Respektujeme každou víru uživatele. V případě zájmu uživatele pečovatelka pomáhá udržovat duchovní potřeby - dle situace zavolá uživateli kněze, nabídne společnou modlitbu nebo četbu duchovní literatury, dle zájmu uživatele poskytuje informace o dění ve farnosti, svým postojem vyjadřuje víru, že i trpělivě snášená nemoc a umírání mají význam pro věčný život.

Jihomoravský kraj
Spolufinancováno Jihomoravským krajem.


Činnost organizace je finančně podporována Městem Hodonínem, Městem Veselí nad Moravou a Městem Strážnicí.