Popis služby STD

POPIS SOCIÁLNÍ SLUŽBY STD Kotva


Jednání se zájemcem o službu mohou předcházet maximálně tři nezávislé zájemcovi návštěvy v naší službě. Během této doby pozná prostředí služby, činnosti, kolektiv uživatelů a tým pracovníků STD. Je seznámen se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu v STD, o nařízení GDPR o ochraně os. údajů, dále se stanovenými pravidly pro uživatele pro pracovní terapii a po sepsání smlouvy se uživatel zapojí do naplánovaného programu.

Svým podpisem smlouvy prohlašuje, že byl seznámen s těmito vnitřními pravidly sociální služby a porozuměl jim, stává se uživatelem STD. Pracovníci zařazení v STD Kotva jsou povinni zabezpečovat podporu při činnosti a pomáhat uživatelům při dodržování těchto zásad.

Služba je poskytována ambulantně a pomáhá uživateli naučit se pracovním návykům a dovednostem, dále pak prostřednictvím nácviku pracovních činností si upevní nebo obnoví psychické a sociální dovednosti a schopnosti.

Základní činnost sociální terapeutické dílny se řídí § 67 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a podle § 32 vyhlášky 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Služba je poskytována ambulantně. Denní kapacita služby je 15 osob.

Vedoucí STD dohlíží na dodržení kapacity a stanoveného harmonogramu. Uživatelé dochází podle stanoveného časového rozpisu dne a podle týdenního harmonogramu, aby byla zachovaná denní kapacita poskytované služby 15 osob. Každý měsíc vedoucí STD připraví měsíční program podle poslání STD Kotvy. Sociální pracovnice každý týden připraví Týdenní program, který případně přehodnotí dle aktuálních změn.

Vedoucí STD (případně sociální pracovnice) společně pak formulují rozsah a způsob poskytované služby tak, aby naplňovala očekávaný navržený cíl. Po vzájemné dohodě se určí možnosti docházky, četnost a pravidelnost. Konkrétní časový rozvrh docházky je zakotven pro jednotlivé uživatele přímo ve smlouvě a v jejich individuálních plánech. 

ZPŮSOB JAKÝM JSOU UŽIVATELÉ ZAPOJENI DO ROZHODOVÁNÍ O VYUŽITÍ SLUŽBY

Uživatel se sám rozhoduje, zda a v jakém rozsahu službu využije, může službu kdykoliv ukončit. Uživatel rozhoduje o průběhu smluvené služby, přičemž má právo na přiměřené riziko (např. špatnou manipulací s nářadím, s nůžkami apod.). Uživatel může dle vlastního uvážení kdykoli požádat o rozšíření či změnu požadavku na využití nabízených služeb.

Uživatel se společně s vedoucí STD dohodne na doporučeném klíčovém pracovníkovi. Ten pokračuje v nastaveném individuálním plánu, provádí pravidelně vyhodnocení nastaveného cíle, popřípadě s uživatelem nastavuje nový cíl. Zapisuje denní záznamy a o změnách u uživatele, informuje tým STD. Uživatel se podílí na službě svou snahou plnit si za podpory asistenta svůj vytyčený cíl, čeho chce prostřednictvím služby dosáhnout. Uživatel je informován o možnosti vlastního výběru klíčového pracovníka.

ZPŮSOB VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ UŽIVATELŮ 

Každý uživatel STD, jeho rodinný příslušník nebo osoba blízká má právo podat stížnost týkající se služby. Stížnost může podat ústně, písemně, vložením lístečku do schránky důvěry nebo telefonicky. Každou stížnost prošetří vedoucí STD (nebo jiný pověřený pracovník zařízení), akutní stížnosti řeší ihned, ostatní pak nejdéle do 60dnů. Na písemnou stížnost odpovíme písemně stěžovateli.
Se způsobem podávání stížností je uživatel informován při podpisu Smlouvy o poskytování služby STD. 

 • Uživatel má možnost si stěžovat ústně (osobně, telefonicky) písemně (např. sms zprávou, elektronickou poštou), prostřednictvím schránky důvěry.
 • Schránka důvěry se kontroluje každý týden, kontrolu podepisuje vedoucí STD nebo jej zastupuje soc. pracovnice STD a sociální pracovnice CHPS. V případě, že je vidět přes plexi, že je uvnitř nějaký dokument, obě zodpovědné osoby společně otevřou schránku a obsah zapíší do evidence kontroly. Dále se postupuje podle odst. 7.3 a 7.4.
 • Stížnosti může podávat kdokoliv (např. uživatel sociální služby, příbuzný uživatele, soudem ustanovený opatrovník uživatele, návštěvník zařízení, zaměstnanec, zástupce státních orgánů...).
 • Jestliže stěžovatelem je osoba, která má potíže s vyjadřováním (nejedná-li se o anonymní osobu) sociální pracovnice provede ověření sdělené stížnosti prostřednictvím rodinného příslušníka, případně specialisty (tlumočníka, lékaře apod.).
 • V případě potřeby má každý uživatel právo určit si svého zástupce, který mu pomůže zprostředkovat podání stížnosti a její projednání.
 • Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, na pracovníky služby, na porušování svých práv i na špatnou informovanost ohledně podávání stížností, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi.
 • Uživatel je při jednání o službu před uzavřením smlouvy o poskytnutí služby podrobně informován o možnosti a postupu podávání stížností (viz metodický pokyn č. 3, 4, 7).
 • O možnosti a postupu podávání stížnosti jsou uživatelé informováni na pravidelných poradách s uživateli, popř. při provádění individuálních plánech, alespoň 1x za rok.
 • Dále jsou informace o způsobu a formách podávání stížností uvedeny v brožuře Pravidla pro uživatele a na nástěnce u schránky důvěry je také výpis z Pravidel.
 • O existenci schránky důvěry jsou všichni uživatelé a pracovníci seznámeni. Je umístěna v sídle naší služby, ve vstupní chodbě, na viditelném a diskrétním místě.
 • Zjištění, zda jde o stížnost nebo připomínku, se provádí tak, že dotyčný, který si stěžuje (popř. osoba, která ho zastupuje), uvede, o který druh názoru se jedná. Pokud se osobě, které si stěžovatel stěžuje nezdá, že se jedná o stížnost, ale např. jen o připomínku, osoba si se stěžovatelem promluví a společně vyhodnotí, zda jde opravdu o stížnost, či nikoliv. U anonymního podání v případě nejasnosti, zda se jedná o stížnost či připomínku, toto vyhodnotí vedoucí STD nebo soc. pracovnice.
 • Stížnosti týkající se sociální služby STD Kotva, vyřizuje vedoucí STD. V případě nespokojenosti stěžovatele s vyřízením stížnosti daným pracovníkem může být stížnost podána hierarchicky další nadřízené osobě.

MOŽNOSTI, KAM STÍŽNOST PODAT

 • Do schránky důvěry (umístěna u vchodových dveří v Charitě Strážnice - sídlo naší služby, směrem od parkoviště). Kontroluje se každý týden, podepisuje vedoucí STD nebo jej zastupuje soc. pracovnice STD a sociální pracovnice CHPS.
 • Každému pracovníkovi STD Kotva. Ten předá stížnost vedoucí STD nebo řediteli Charity Strážnice.
 • Vedoucí STD Ing. Marii Jurasové, vedoucí SA Ing. Vladimíře Kaislerové.
 • Řediteli Charity Strážnice Marii Štípské, Kovářská 396, 696 62 Strážnice.
 • Předsedovi rady Charity Strážnice paní Ing. Mileně Šašinkové, Nám. Svobody 496, 696 62 Strážnice.
 • Na Městský úřad Strážnice - sociální odbor, Mgr. Eva Březovská, Sociální pracovnice, tel.: +420 518 306 022, e-mail: eva.brezovska@straznice-mesto.cz, Náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice (popř. i na Městskou policii ve Strážnici)
 • Zřizovateli, kterým je Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Jeho zástupcem je ředitel Arcidiecézní charity Olomouc pan Václav Keprt,  Křížkovského 6/505, 772 00 Olomouc.
 • Veřejnému ochránci práv – JUDr. Stanislav Křeček, Údolní 39, 602 00 Brno. 

PODÁNÍ STÍŽNOSTI

 1. Každý pracovník STD je povinen přijmout ústní i písemnou stížnost a předat vedoucí STD.
 2. Pokud uživatel projeví zájem o podporu pracovníka STD při sepsání stížnosti, je pracovník povinen mu pomoci.
 3. Každá podaná stížnost (ústní či písemnou formou), je zaevidována pod pořadovým číslem a archivována ve složce Evidence stížností a způsob řešení – viz uzamykatelná skříň v kanceláři vedoucí STD – a postoupena k vyřízení – viz Způsob vyřizování
  stížnosti.
 4. Osoba, která stížnost podala (např. uživatel, pracovník STD) je informována vedoucí STD, popř. jejím nadřízeným o jejím řešení, v případě akutní stížnosti ihned, jinak do 60 dnů.

UKONČENÍ SMLOUVY 

Způsob ukončení smlouvy ze strany Poskytovatele

Poskytovatel může smlouvu ukončit výpovědí a to z těchto důvodů:
zrušení či omezení poskytované služby z ekonomických či personálních příčin, z důvodu vypovězení nájemní smlouvy vlastníkem nemovitosti, ve kterém poskytovatel sídlí nebo z důvodu půlročního nevyužití služby Uživatelem v STD Kotva

Výpovědní lhůta pro výpověď Poskytovatelem činí 1 měsíc od doručení písemné výpovědi a platí od prvního dne po uplynutí měsíce, kdy byla výpověď doručena Uživateli.

Po ukončení výpovědní lhůty vedoucí STD ukončí službu formou Zápisu o ukončení smlouvy po uplynutí výpovědní lhůty. 

 • Poskytovatel může smlouvu ukončit s okamžitou platností při opakovaném porušení uživatele vnitřních pravidel, viz Vstupní informace pro uživatele formou Zápisu o ukončení smlouvy s okamžitou platností.
 • Poskytovatel může smlouvu ukončit vzájemnou dohodou mezi Uživatelem a Poskytovatelem formou Dohody o ukončení smlouvy. 

Způsob ukončení smlouvy ze strany Uživatele

 •  Uživatel může smlouvu ukončit s okamžitou platností bez udání důvodu kdykoliv  na vlastní žádost uživatele (v případě omezení svéprávnosti uživatele na žádost opatrovníka – musí s tím uživatel souhlasit) formou Zápisu o ukončení smlouvy s okamžitou
  platností.
 • Uživatel může smlouvu ukončit vzájemnou dohodou mezi Uživatelem a Poskytovatelem (v případě omezení svéprávnosti uživatele na žádost opatrovníka – musí s tím uživatel souhlasit) formou Dohody o ukončení smlouvy.