INFORMACE PRO NOVÉHO ZÁJEMCE O SLUŽBU v STD

Sídlo Charity Strážnice se nachází na ul. Kovářská 396 (vchod z velkého parkoviště, 1. patro), kde se můžete přijít podívat do ambulantní sociální služby pro osoby s duševním onemocnění, jejímž poskytovatelem je Charita Strážnice. Provoz služby je zajištěn od 8:00-15:00 hod., od pondělí do pátku.
Zájemce o sociální službu může zažádat o vstup do sociálně terapeutické dílny s názvem Kotva (dále jen STD Kotva), v kanceláři vedoucí Ing. Marie Jurasové.

Zájemce o službu pro vstup do STD Kotva musí splnit následující podmínky:

  • zařazení do cílové skupiny osoby, pro které je služba určena
  • aktuální zdravotní a psychický stav (osoba musí pravidelně užívat předepsané léky, jeho chování a projevy by měly umožňovat činnost v kolektivu, schopnost dodržování pravidel, schopnost komunikace apod.)
  • aktuální složení skupiny, především z hlediska věku a pohlaví osoby
  • dostupnost sociální služby s ohledem na dopravu
  • cílem osoby by měla být potřeba obnovit si své schopnosti a dovednosti v rámci pracovních návyků

Nového zájemce se po příchodu ujme vedoucí STD a sociální pracovnice, (dále jen pověřený pracovník STD Kotva). Rozhovor bude probíhat v klidném prostředí, to je v kanceláři vedoucí. Doba rozhovoru je min. 15 min., nejdéle 60 min. Je důležité, aby zájemce nebyl přetížen návalem nových informací a mohl je v klidu vstřebat a promyslet. Zájemce musí přijít osobně, k jednání si ale může přizvat i další jemu blízkou osobu (rodinného příslušníka, kamaráda apod.)

Zájemce sdělí důvod, proč přichází, svá přání, potřeby, cíle, požadavky na službu. Naopak pověřený pracovník STD Kotva sdělí základní informace o službě (cílová skupina uživatelů, poslání, denní program služby…). V případě, že zájemce vyjádří svůj cíl, který je shodný s posláním a zaměřením naší služby, splní podmínky pro přijetí - pověřený pracovník STD sepíše se zájemcem „Evidenční list zájemce o službu“, který jej potvrdí svým podpisem. Pověřený pracovník STD nabídne zájemci možnost nahlédnout do prostorů STD, kde jsou mu představeny pracovní činnosti. V případě volné kapacity a reálné možnosti přijetí zájemce do služby, předá pověřený pracovník STD zájemci „Informační leták o STD Kotva“, časopis Kotva a „Průvodní dopis pro lékaře“ spolu s tiskopisem „Vyjádření lékaře“. Pracovník požádá zájemce o službu, aby jej zanesl k lékaři (v případě duševního onemocnění k odbornému – psychiatrovi, v případě jiného onemocnění k praktickému) k potvrzení. Je vhodné, aby vyplněný tiskopis zájemce o službu přinesl co nejdříve – nejlépe do jednoho měsíce. Jakmile zájemce o službu přinese „Vyjádření lékaře“, který se pro vstup zájemce vyjádřil kladně, společně se s pověřeným pracovníkem STD dohodnou, na vhodném termínu, kdy může zájemce službu navštívit. (Pracovní tým pouze přihlíží k písemnému vyjádření lékaře. Pokud se vyjádří lékař záporně, pracovní tým zváží, podle chování zájemce, zda je vhodný pro docházku do služby). Než se přejde k sepsání smlouvy, je nutné, aby zájemce navštívil službu alespoň 3x, kdy mu sociální pracovnice bude postupně předávat všechny důležité a podrobnější informace o službě. V případě plné kapacity se zájemce zapíše do „Evidence zájemců“ o službu. Jakmile se místo v pořadníku uvolní, pověřený pracovník se zájemci ozve a dohodne se s ním na následujícím postupu. Pokud je zájemce zapsán v evidenci a na výzvu pracovníka nereaguje do stanovené doby (18 měsíců), je vyřazen z evidence.